Menu
Košík

Obchodné podmienky

Vrátenie tovaru:

Tovar môžete vrátiť do 14 dní od prebrania nepoužitý a nepoškodený. Po obdržaní zásielky s tovarom a posúdením jeho stavu bude vaše vrátenie vybavené.

Spôsob vrátenia:

 • Zaslať Slovenskou Poštou ako Doporučený list alebo Balík. Na zásielku nedávajte dobierku, takúto zásielku neprebereme.
 • Do zásielky pridajte prosím list s informáciou ako vybavíme vrátenie sumy, alebo vyžite nasledovný formulár: 
 • Formulár pre odstúpenie od zluvy si môžete vyplniť, alebo stiahnuť tu: FORMULÁR

 • Adresa na vrátenie: NATUR-NET, Karloveská 24, 84104, Bratislava

Nie je možné vrátiť:

Vlastnú namiešanú zmes Bachovych esencií - produkt na mieru,

Equilibrium Aura-Soma - vec osobnej potreby a osobného výberu.


1. Všeobecné obchodné podmienky

a) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Ing. Ivan Jakubis NATUR–NET, Karloveská 24, 841 04 Bratislava; IČO: 47925990; DIČ: 1087161350 (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.naturnet.sk (ďalej len "obchod").
 • 2. Kupujúcim sa rozumie v obchode fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 • 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 • 4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.
 • 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

b) Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 • 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
 • 2. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 • 3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 • 4. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky v podobe elektronickej správy oznamujúcej odoslanie tovaru.
 • 4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, vyhradiť vznik zmluvy opätovným potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú.
 • 5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania.
 • 6. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

2. Storno objednávky

a) Storno objednávky zo strany kupujúceho:

 • 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania. Po tejto lehote iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 • 2. V prípade stornovania potvrdenej objednávky po stanovenej lehote je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním.
 • 3. V prípade neprevzatia tovaru, ktorý bol objednaný kupujúcim a už predávajúcim zaslaný na dobierku kupujúcemu, je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu náklady na prepravu a ostatnú škodu vzniknutú takýmto jednaním.

b) Storno objednávky zo strany predávajúceho:

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku, alebo jej časť v nasledovných prípadoch:
 • 1. Tovar sa už nevyrába, pripadne nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.
 • 2. Bez udania dôvodu ak kupujúci neuhradil v stanovenom čase sumu za zvolený a objednaný nákup / netýka sa dobierkovej služby /, alebo ak nebolo možné kontaktovať sa s kupujúcim v prípadoch kedy si to vybavenie objednávky vyžaduje.

3. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 
Formulár pre odstúpenie od zluvy si môžete vyplniť, alebo stiahnuť tu: FORMULÁR

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:
NATUR-NET
Karloveská 24, 84104 Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a.    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b.    na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
c.    na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
d.    na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal.

4. Záručné podmienky - Reklamácie

 • Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Pri predaji tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Ak chcete zahájiť reklamáciu, tak nás kontaktujte na eshop @ naturnet.sk
 • Formulár pre reklamáciu si môžete vyplniť, alebo stiahnuť tu: FORMULÁR

5. Dodacie lehoty

 • Tovar sa doručuje kuriérskou službou Packeta a doručením na výdajné miesto Packeta. Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo objednaný na dobierku a nachádza sa na sklade, je tovar doručený do 2 pracovných dní od odoslania. Mimo SR 3 až 5 pracovných dní. Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list. V prípade osobného odberu si doklad prevezmete osobne spolu s tovarom. Tovar, ktorý je výsledkom vlastnej objednávky kupujúceho (tovar je vyrábaný na zákazku) môže byť dodaný v iných lehotách ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

6. Záverečné a prechodné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 • Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.